MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 leden, 2 personeelsleden en 2 ouders. De zittingstermijn is 3 jaar. MR lid wordt je door middel van verkiezingen. De MR vertegenwoordigt zowel het schoolteam als de ouders.

Wat doet een MR?
De MR volgt het schoolbeleid op onderwijskundig, organisatorisch en financieel gebied. De MR denkt kritisch mee over het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens voor de komende jaren. Daarbij staat steeds het belang van het kind voorop. In de praktijk betekent dat regelmatig overleg voeren met elkaar als MR, met de directie van de school, de ouderraden en de bovenschoolse directie (Signum). De directie heeft als plicht de MR tijdig te informeren.
 
Verder houdt de MR zich bezig met: 
- Het schoolplan.
- De schoolgids.
- Het financiële beleid van de school.
- De formatie.
- Huisvesting van de diverse locaties.
- Diverse lopende zaken als vakantierooster en de ontwikkelingen rond voor- tussen- en naschoolse opvang.
- Ad hoc onderwerpen.
 
Contact met de achterban = contact met u
De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt iedereen die met de school te maken heeft: de kinderen, de ouders en het personeel. Daarom vindt de MR het belangrijk om te weten wat er leeft bij onze achterban. Wat zijn bijvoorbeeld de positieve punten binnen school, welke knelpunten worden ervaren, of welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? Schroom daarom niet om contact met de MR op te nemen en punten aan de orde te stellen. U kunt dit doen door met één van de MR leden contact op te nemen. Op elke locatie is een overzicht, van de huidig zittende MR leden, met contactgegevens aanwezig. Schriftelijk, via school, gericht aan de Medezeggenschapsraad kan ook.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.)
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. De G.M.R. is gesprekspartner van het College van Bestuur van Signum en bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders, die uit en door de afgevaardigden van de M.R.-en worden gekozen. Postadres van de GMR  is: Postbus 104, 5240 AC  Rosmalen, e-mail: info@signumonderwijs.nl.

Namens onze school zitten de volgende personen in de MR;

PMR:

Marloes Pijnenborg 
Sanne van de Schoot                    

OMR:
 
Laila Manias
Katja van den Broek