Groep 6/7/8

In groep 6 wordt aandacht geschonken aan veel nieuwe doelen, verdeeld over verschillende domeinen. Rekenen en spelling bevatten veel nieuwe doelen en daarnaast wordt ook veel tijd besteed aan begrijpend lezen met Nieuwsbegrip en de woordenschat van de leerlingen. Ook wordt in groep 6 veel aandacht besteed aan plannen, organiseren, timemanagement en leren leren. Het verdere lesaanbod wordt hieronder gespecificeerd:

Taal & Spelling

In groep 6 worden de woorden steeds langer, wat weer nieuwe uitdaging met zich meebrengt. Zo leren de leerlingen meer over –ng/–nk woorden, over au/ou woorden en ei/ij woorden, maar ook open- en gesloten klankgroepen. Voorvoegsels en achtervoegsels komen ook vaak aan bod. Werkwoordspelling wordt ook regelmatig aangeboden. Ook de woordenschat wordt natuurlijk uitgebreid dit jaar.

Technisch Lezen

Dit jaar moeten kinderen halverwege het jaar AVI-niveau M6 en aan het einde van het jaar AVI

niveau E6 beheersen. M staat voor midden, E staat voor eind,

Begrijpend Lezen

Begrijpend Lezen is een belangrijk onderdeel van groep 6. Wij bieden Begrijpend Lezen thematisch aan door middel van verschillende rijke teksten. Begrijpend Lezen is zo belangrijk omdat in groep 6 de manier van taalgebruik ingewikkelder wordt, maar ook redactiesommen vanuit het rekenen moeilijker worden. De leerlingen moeten in staat zijn om de som uit een verhaal te halen en daar is Begrijpend Lezen erg belangrijk voor.

Rekenen

We gaan verder met de oriëntatie van getallen. Wat is een getal waard, uitspraak en schrijfwijze en het gebruik van kommagetallen valt daar onder meer onder. De keersommen worden groter. We gaan meer rekenen met geld, en schattend rekenen is daar een onderdeel van. Tijd, tijdsduur en kalender is ook een onderdeel dat terugkomt. Het omrekenen van diverse maten. Hoeveel mm is 2 hm? Rekenen met schaal, staafgrafieken en verhoudingstabellen komen ook meer aan de orde.Daarnaast komt het onderdeel breuken aan de orde. Hiervoor is het heel fijn wanneer de kinderen de tafels en deelsommen goed beheersen. Die zijn essentieel wanneer we hiermee aan de slag gaan.

BLINK

Middels de thematische methode BLINK gaan de leerlingen aan de slag met oriëntatie op de wereld. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur komen op verschillende manier in thema’s aanbod, waarin samen leren en samen werken centraal staan.

Engels

Ook Engels wordt via de methode Stepping Stones aangeboden. Door veel samen oefenen, spreekoefeningen en voorbeelden door native speakers worden kinderen steeds vaardiger wat betreft de Engelse taal.

Groep 7 is een jaar waarin een aantal nieuwe gebeurtenissen centraal staan, denk hierbij aan de voorleeswedstrijd, het verkeersexamen en het pré advies. Ook wordt er veel aandacht besteed aan motivatie, taakwerkhouding in zelfstandigheid.

Vakken in groep 7

In groep 7 wordt er bij rekenen veel aandacht besteed aan het cijferend rekenen, breuken en procenten en wordt er steeds meer inzicht gevraagd van de leerlingen.

Bij spelling worden de categorieën uit voorgaande jaren herhaald en worden er een aantal nieuwe categorieën toegevoegd. Verder wordt er veel geoefend met het toepassen van spelling in het eigen werk. Ook de werkwoordspelling is hier een belangrijk onderdeel. We starten met de tegenwoordige tijd, waarna de verleden tijd en de voltooide tijd aan bod komt.

Begrijpend lezen wordt aangeboden middels Nieuwsbegrip en hierbij staat het toepassen van de strategie en het actief lezen centraal. Dit is een belangrijk kernvak waar veel mee geoefend wordt.

 Tijdens de taallessen wordt aandacht besteed aan de woordenschat en aan de verschillende onderdelen van zinsontleding (bijvoorbeeld: persoonsvorm, onderwerp) en woordsoorten benoemen (bijvoorbeeld: zelfstandig naamwoord, telwoord).

De vreedzame school staat ook dit jaar centraal. Dit sluit aan bij de schoolafspraken en vanuit hier starten we het jaar en maken we werk en gedragsafspraken met elkaar. Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat iedereen meetelt in de groep en dat we aandacht hebben voor elkaar.

Verder wordt er Engels, Wereldoriëntatie, gym, technisch lezen, verkeer en creatieve lessen gegeven.

De voorleeswedstrijd

De leerlingen uit groep 7 en 8 mogen meedoen aan de voorleeswedstrijd. De kinderen die zich hiervoor opgeven worden begeleid door een medewerker uit de schoolbieb. Zij oefent met de leerlingen en kijkt welk stuk geschikt is om voor te lezen. Tijdens dit moment lezen de kinderen een stuk voor uit een boek, waarna de jury de schoolkampioen bekend maakt. De schoolkampioen gaat door naar de Bossche voorleeswedstrijd, waaraan meerdere scholen uit Den Bosch meedoen.

Het verkeersexamen

In groep 7 vindt het verkeersexamen plaats, wat bestaat uit een Theoretisch- en een Praktisch examen.

Tijdens het Theoretisch verkeersexamen maken de kinderen op de computer vragen over verschillende verkeerssituaties. Hier oefenen ze voor tijdens de verkeerslessen in alle jaren op school, maar wordt in groep 7 nog wat extra voor geoefend. Ze leren de verkeersborden en de verschillende verkeersregels.

Daarna vindt het Praktisch verkeersexamen plaats. Hierbij gaand e kinderen een route in de wijk fietsen en hierbij controleren leerkrachten en ouders hoe dat dit verloopt. Deze route krijgen de kinderen voor het verkeersexamen mee, zodat ze dit kunnen oefenen.

Wanneer ze beide onderdelen halen krijgen de leerlingen een Verkeersdiploma!

Het pré advies

In februari, na de midden groep 7 toetsen, krijgen de leerlingen een pré advies. Dit is een voorzichtig en voorlopig advies voor de Middelbare school. Bij het geven van dit advies wordt gekeken naar de werkhouding, het gedrag, de resultaten, de motivatie en de persoonlijkheid van de leerling.

Dit pré advies wordt gegeven in gesprek met de ouders en de leerling. Na dit gesprek vindt er een doelengesprek plaats met de leerling in de klas. Dit komt terug tijdens de gesprekken met ouders. Door deze gesprekken weten kinderen goed te vertellen waar ze aan willen werken en wat ze hiermee willen bereiken.

Jinc stage

De kinderen maken in groep 7 en 8 kennis met de Jinc stage. Tijdens deze stage krijgen ze informatie over verschillende bedrijven en kunnen ze hier rondkijken zodat ze ervaringen opdoen. Deze stage vindt twee keer per jaar plaats waardoor ze met verschillende bedrijven kunnen kennismaken. Op die manier zorgen we ervoor dat kinderen hun horizon verbreden.

Vakken in groep 8

Groep 8 is een jaar waarin we samen met de leerlingen en hun ouders bezig zijn met de overstap naar de Middelbare school. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende niveaus en type scholen. Ook wordt er informatie gegeven vanuit de Middelbare scholen, dit alles om ervoor te zorgen dat de leerlingen een goed beeld krijgen van de stap die ze gaan maken.

Er wordt nog hard gewerkt aan de vakken in groep 8 en ook voeren de kinderen doelengesprekken met de leerkrachten en hun ouders. Aan het eind van het schooljaar zorgen wij voor een bijzondere afsluiting voor de leerling, zodat ze met trots en plezier terugkijken op hun basisschoolperiode!

In groep 8 worden de onderdelen uit eerdere jaren herhaald en hierbij wordt steeds meer inzicht gevraagd. 

Bij spelling worden de categorieën uit voorgaande jaren herhaald en worden er een aantal nieuwe categorieën toegevoegd. Verder wordt er veel geoefend met het toepassen van spelling in het eigen werk. Ook de werkwoordspelling is hier een belangrijk onderdeel. In groep 8 leren de kinderen alle tijden door elkaar te gebruiken.

Begrijpend lezen wordt aangeboden middels Nieuwsbegrip en hierbij staat het toepassen van de strategie en het actief lezen centraal. Dit is een belangrijk kernvak waar veel mee geoefend wordt.

Tijdens de taallessen wordt aandacht besteed aan de woordenschat en aan de verschillende onderdelen van zinsontleding (bijvoorbeeld: persoonsvorm, onderwerp) en woordsoorten benoemen (bijvoorbeeld: zelfstandig naamwoord, telwoord).  Hierbij moeten de kinderen steeds meer verschillende onderdelen door elkaar kunnen gebruiken.

De vreedzame school staat ook dit jaar centraal. Dit sluit aan bij de schoolafspraken en vanuit hier starten we het jaar en maken we werk en gedragsafspraken met elkaar. Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat iedereen meetelt in de groep en dat we aandacht hebben voor elkaar. Ook wordt er middels activiteiten aandacht besteed aan het afscheid nemen van de basisschool en van elkaar.

Verder wordt er Engels, Wereldoriëntatie, gym, technisch lezen, verkeer en creatieve lessen gegeven.

Open dagen en snuffelmiddagen

De verschillende Middelbare scholen doen hun uiterste best om de leerlingen een goed en passend beeld van hun school te geven. Dit gebeurt tijdens de open dagen die meestal na de kerstvakantie plaats vinden. Informatie hierover vind je op de websites van de scholen en krijgt u via de leerkracht.

Ook bieden veel scholen een zogenoemde ‘snuffelmiddag’ aan. Hiervoor kun je je inschrijven tijdens de open dag. De leerlingen kunnen dan ervaren hoe de school is door lessen te volgen in verschillende lokalen. Dat zorgt voor een goed beeld en maakt de overstap naar de Middelbare school vaak wat minder spannend!

Het definitieve schooladvies

In januari, na de midden groep 8 toetsen in november, krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies. Dit is een proces waarover leerkrachten, ouders en leerlingen met elkaar in gesprek zijn geweest tijdens bijvoorbeeld het pré advies gesprek en het eerste gesprek in November. Bij het geven van dit advies wordt gekeken naar de werkhouding, het gedrag, de resultaten, de motivatie en de persoonlijkheid van de leerling.

Tijdens dit adviesgesprek wordt het onderwijskundig rapport besproken. Dit is een dossier over uw zoon/ dochter met onderwijskundige gegevens en dit dossier wordt na het gesprek gedeeld met de Middelbare school.

Hierna vindt de Doorstroomtoets plaats in februari. Aan de hand van deze toets wordt het eindadvies vastgesteld of voorlopige advies heroverwogen.

Aanmelden Middelbare school

Na het adviesgesprek moeten de leerlingen aangemeld worden op een Middelbare school passend bij hun advies. Hierover krijgt u informatie tijdens het adviesgesprek. Een aantal scholen in Den Bosch maken gebruik van loting. Wanneer de school van de eerste keuze hier gebruik van maakt, dien je ook een school als tweede en derde keus op te geven.

Kennismaken op de Middelbare school

De verschillende scholen nodigen de leerlingen van eind groep 8 uit om kennis te komen maken met de nieuwe klas en de nieuwe mentor. Dit is vaak net voor de zomervakantie en zorgt ervoor dat de leerlingen al een beetje weten waar ze naar toe gaan, voordat de vakantie begint.

Afscheid van de basisschool

Er vinden verschillende activiteiten plaats omtrent het afscheid van de basisschool. Denk hierbij aan de schoolverlaters dag (sportdag), schoolkamp en musical. In de laatste schoolweek vind een afscheidsavond plaats waardoor wij op een bijzondere manier bij de moment stilstaan. Ook verlaten de leerlingen uit groep 8 de school in stijl, namelijk over een rode loper!

Ieder jaar weer een uniek moment voor leerkrachten, leerlingen en ouders.